تورک اوشاغی

ما ملت قهرمان ترکیم, ما زاده ی سرزمین گرگیم

دی 92
1 پست
خرداد 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
1 پست